Artikel 1
Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de vestiging van Bureau Good Work V.O.F., Baron G.A. Tindalstraat 5, 1019 TS Amsterdam.

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Bureau Good Work V.O.F. Bureau Good Work V.O.F. zal opdrachtgever naar beste vermogen voorzien van advies op het gebied van media en communicatie. Bureau Good Work V.O.F. geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

Artikel 3
De algemene voorwaarden van Bureau Good Work V.O.F. zijn ten behoeve van:
– De vennootschappen en andere organisaties of (rechts)personen waarmee Bureau Good Work V.O.F. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad, inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;
– Alle medewerkers, oud-medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren of verbonden zijn/waren aan of werkzaamheden verricht(t)en in opdracht van Bureau Good Work V.O.F.

Artikel 4
Bureau Good Work V.O.F. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de desbetreffende opdrachtgever en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Bureau Good Work V.O.F. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

Artikel 5
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen werkt Bureau Good Work V.O.F. op basis van een uurtarief vermenigvuldigd met het aantal voor opdrachtgever gewerkte uren. Bij het geven van een opdracht aan Bureau Good Work aanvaardt opdrachtgever dat Bureau Good Work V.O.F. zijn tarieven kan wijzigen.

Artikel 6
Bureau Good Work declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Bureau Good Work V.O.F. is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen.
Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere vaststelling van ingebrekestelling is vereist. In dat geval is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1 procent van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Daarbij is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15 procent van de hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente.

Artikel 7
Bij het niet of niet tijdig betalen van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden opdracht betrekking hebben, heeft Bureau Good Work V.O.F. het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dat laat onverlet dat opdrachtgever de verplichting heeft om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Bureau Good Work V.O.F. is gerechtigd een door opdrachtgever betaald voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van opdrachtgever in de betrokken en andere opdrachten.

Artikel 8
Voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins is Bureau Good Work V.O.F. niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet, grove nalatigheid of schuld of bewuste roekeloosheid van Bureau Good Work V.O.F.
Voor zover Bureau Good Work V.O.F. verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de geleverde diensten, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst betrekking heeft.
Bureau Good Work V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

Artikel 9
Opdrachtgever vrijwaart Bureau Good Work V.O.F. tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het door Bureau Good Work V.O.F. geleverde advies.

Artikel 10
Op de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Bureau Good Work V.O.F. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Bureau Good Work V.O.F. worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, 2018